Bicycle register  N - O                        

A > NATIONAL SVECIA > Allmänna Velociped- försäljnings Aktiebolaget.

ALLVELO > NATIONAL SVECIA I / II > POPULAR > Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona.

 ^ back to xx in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Skåne.
 Andra cykelmärken från Landskrona
 
 
        
     Motor: Motosacoche 1908                                                ALLVELO > Aktiebolaget Allvelo Verkstäder, Landskrona. (1915)
 

 

NATIONAL-SVECIA

Allmänna Velociped-

försäljnings Aktiebolaget,

Landskrona.

 

 
 
 

----

Motor: Akt. Bol. H. & A. Dufaux & Co, besitter en kraft på 1 1/4 h.-k. 

Förgasare: från Akt. Bol. H. & A. Dufaux & Co. Motors vikt: 7 kg.

----

1908

Aktiebolaget H. & A. Dufaux & Co, Geneve - SCHWEITZ

MOTOSACOCHE - Verldspatenterad CYKEL-MOTOR.

Katalog och beskrifning 1908.

Allmänna Velocipedförsäljnings Aktiebolaget, Landskrona.

Hvad är egentligen "Motosacoche", hörde man för några år sedan sportmän fråga? Nu känner kvar och en motorn "Motosacoche". 

I alla verldens länder, i Kina & Indien såväl so i Australien, Afrika, Amerika & Europa är den i bruk, och öfverallt väcker den lilla undermaskinen det största uppseende. I form som en cykelramväska har den häraf fått sitt namn "Motosacache" (Motorväska) och består af en expositionsmotor med alla dertill hörande delar uti noggrann och bestämd ordning fästade tillsammans i en metallram, passande att insätta i en vanlig femkantram. 

Konstruktören satte som hufvudvillkor att erbjuda hvar och en möjligheten att fort och bekvämt kunna förvandla en vanliga velociped till en motorcykel, eller just varje cyklists innersta önskan ju mera allmänt motorcyklar och automobiler börjat synas på vägar och gator.

Många de duktigaste uppfinnare och fabrikanter hava tidigare försökt lösa detta problem som spåddes skulle medföra en revolution i Velocipedbranschen, inför hvilken hvarje velocipedryttare skulle ställa sig sympatisk. Detta problems lösning som berörde flera hufvudfrågor, var emellerlid ingen lätt sak och resultatet sådant det föreligger i "Motosacoche" är flera års fortsatta försök och förbättringar. Hufvudfrågorna för en riktig lösning voro:

1. På hvad sätt skall en vanlig velociped kunna förvandlas till motorcykel, utan att skada den lätta ramens soliditet och motståndskraft?

2. På hvad sätt skall en vanlig velociped kunna med några enkla handgrepp på några få minuter förändras till en motorcykel och tvärt om?

3. Hvad kraft behöfs för att med god fart föra en sådan motorcykel med sin ryttare på äfven bergiga vägar med full driftsäkerhet?

Dessa tre hufvudvillkor ansågo de flesta konstruktörer såsom omöjliga att förena - det har emellertid lyckats Herrar Bröderna Dufaux att lösa problemet genom införandet i marknaden af "Motosacoche".

Motorn är insatt i en sträfvad stålram af femkantform, hvilken medelst 14 flygelskrufvar och 7 med läder öfverdragna byglar fästes inuti velocipedramen, så fördelade, att de med denna bilda ett stabilt helt.

Hvar och en t.o.m. ett barn kan påsätta motorn å sin cykel, då det blott gäller att insätta maskineriet i ramen och fastskrufva byglarne genom härför anbringade flygelmuttrar. På några minuter kan detta arbete utföras och härigenom är frågan om enkel och praktisk förändring löst.

Många hafva gjordt den erfarenheten att fastsättandet af en motor direkt på ramrören förorsakar ramfel äfven med ganska små motorer, på grund af att de oafbrutna skaknigarne förr eller senare, antigen skall komma röret att lossa i sammansättningarne, eller så småningom sönderbryta eller söndersmula sjelfva godset i en brytningspunkt, t. ex. vid vefhuset eller styrhufvudet. 
På "Motosacoche" deremot omöjliggör konstruktionen och fastsättningssättet hvarje skakning och en hvar vanlig välbyggd maskin är fullt tillförlitlig i bruk.

Tack vare stålramens form och sammansättning erbjudes den största motståndskraft och elasticitet, hvilken mottager och fördelar motorns i sig sjelf föga märkbara skakningar, utan att meddela dessa åt velocipedramen.

 

 
 MOTOSACOCHE