KREIDLER FAHRZEUGBAU Kornwestheim bei Stuttgart.                    
 Kreidler Stilett "Junior" 1955. Beskrivning över "Kreidler Stilett" ^ back Instruktionsbok main.
- - - - - - - - - - - - -
 

Kreidler. [53-54]

● K 50.

 

Kreidler. [54-56]

[54] Kreidler familjen

●.... J 50, K 50/51, R 50.

[56] K 50.

 

Kreidler. [54-55]

● Junior J 50, J 51.

● Inst.-bok Stilett Junior.

 

Kreidler Stilett "Junior" 1955.

 Service- och Instruktionsbok.

 Beskrivning över "Kreidler Stilett".

 Skötsel av "Kreidler Stilett". 

Kreidler. [55-57]

● J 51, J 51 R, Stilett.

 

Kreidler. [54-57]

● Roller R 50.

 

Kreidler. [55-58]

● Amazone.

Kreidler. [61]

● Florett.

 

Kreidler. [65]

Motorrad, Mokick, Mopeds.

● Florett Moped.

● Florett Super.

● Florett Lett MC.

Kreidler. Holland.

 

 

 

● Germany at A-Z.

German reg. K.

 

● Kreidler main.

 
  BESKRIVNING ÖVER "KREIDLER STILETT".  

Motor. Oljeskruvar. Förgasare. Svänghjulsmagneten. Tändstift.  Koppling. 

 

Motor Stiletts motor och växellåda har sammanbyggts till ett block där alla delar inkapslats olje- och dammfritt. Motorn arbetar enligt brantströmsprincipen, dvs. att gasblandningens inströmmande i cylindern sker i en brant, till cylindertoppen riktad vinkel.

Motorn är upphängd i tre punkter i ramen. De stora flänsarna på vevhus, lättmetallcylinder och topp garantera en bra kylning. Den med kuggdrev försedda vevaxeln är på vevstakssidan lagrad i ett rullager, på svänghjulssidan i ett kullager Vevstaken är rullagrad. Lättmetallkolven har två kolvringar och dess ovan- och undersida reglerar insugning, spolning och avgasning.

Tändstiftet sitter centralt i cylindertoppen. 

Motorns smörjning sker medelst blandning av olja i bensinen i förhållande olja : bensin 1:20.

 

 Bild 4: Motorn i genomskärning från drivsidan.
 

 

Vevhuset har tätats mot växel lådan med en gummimanschett (simmerring). På vevaxeln finns två snedtandade kuggdrev, vilka jämnt griper in i de ävenledes snedtandade kuggdreven från 1:a och 2:a växeln. I 2:a växelns kuggdrev har en spännring- koppling  inbyggts, i 1:a växelns kuggdrev en frigångsanordning. 1:a och 2:a växlarna manövreras medelst ett handtag på vänstra styrhalvan. Drar man in växelhandtaget på styret lossas spännringen och 1 : a växeln ligger i. Kraften går därvid från 1:a växelns kuggdrev via de nu spärrade frigångsrullorna till transmissionens huvudaxel. Släpper man växelhandtaget, tränger 2:a växelns kuggdrev över spännringen på transmissionens huvudaxel, medan 1:a växeln utan verkan följer med. Genom denna geniala växelkonstruktion är växelfel omöjliga, den kopplingsfria växlingen sker fullkomligt ljudlöst.

 

En annan påfallande sak vid växelkonstruktionen är att tramptransmissionen också är inbyggd i växellådshuset. 

Pedalerna arbeta via mellandrev och en frigång direkt på transmissionsaxeln. Därigenom behöver fordonet endast en kedja till bakhjulet för tramp- och motortransmission. Trampar man bakåt, påverkas bakbromsen via en spärr och bromsstång. (Bild 13.)

 

Bild 5:

1. Oljepåfyllnings- och 2. Avtappningsskruv.

 

Oljeskruvar 

På motorns högra sida sitter ovanför varandra oljepåfyllningsskruven för växellådan överst och oljeavtappnings- skruven.

Då man skruvar ur oljepåfyllningskruven blir - om växellådan fyllts med de föreskrivna 150 cc olja - oljeytan synlig.

 
 
 Bild 6: Förgasare, högra sidan
1. Chokewire. 2. Luftfilter. 3. Gaswire. 4. Räfflad mutter. 5. Flödareknapp. 6. Isolerhylsa.   

 

Pallas-förgasaren H 8/108 med inbyggt chokespjäll och vått luftfilter, som har en diameter av 8 mm, är medelst en isolerhylsa monterad på insugningsflänsen med en klammer. Isolerhylsan förhindrar värmeöverföring från motorn till förgasaren.

Förgasaren manövreras med vridhandtaget på styrets högra sida. Förgasaren får sitt bränsle genom bränsleslangen, som sitter på den filtersilförsedda bränslekranen på tanken. Flottören reglerar tillsammans med flottörnålen för gasarens bränslenivå. Stiger flottören och flottörnålen vid höjd bränslenivå, stänges bränsletillförseln genom en kon, som sitter på flottörnålens ände. Från flottörhuset når bränslet utrymmet under spridaren genom en springa. Bränslets huvudmunstycke sitter på spridarens nedre ände. Hålen som finnas nederändan släpper igenom bränslet, hålen i överändan släpper in styrningsluften. Mellan spridaren och gasspjället finns ett ringformat koniskt utrymme. För doseringen av den för tomgången nödvändiga bränslemängden finns tomgångsmunstycket , som fasthålles i förgasarhuset av en skruv. Tomgångens finjustering sker medelst tomgångsluftjusteringsskruven.                                       

 

Från filterutrymmet föres luft genom ett hål i tomgångsanordningen. Denna tillförda luftmängd kan genom tomgångs- luftjusteringsskruvens kon regleras så, att mera luft når tomgångssystemet då tomgångsluftjusteringsskruven skruvas utåt, varigenom undertrycket och även mängden av det insugna tomgångsbränslet blir mindre. Tvärtom blir fallet när justeringsskruven skruvas inåt. Bränsleluftblandingen för tomgången når motorn genom ett hål förgasarens blandningsledning bakom gasspjället.

 
 

Med chokespjället underlättas motorns igångsättning vid kall väderlek. Vid stängt chokespjäll stryps lufttillförseln i blandningskammaren och bränsletillförseln höjes. Så snart motorn går måste chokespjället öppnas, eftersom effektminskning och höjd bränsleförbrukning eljest blir följden.
Det i förgasaren inbyggda våta luftfiltret är fäst med en skruv, vilken griper in i ett spår på filterskivans omkrets. Regelbundet - cirka varje 800km- måste filtret sköljas noga i fotogen och vätas med färsk olja. Kör man ofta på mycket dammiga vägar, måste filtret rengöras oftare.
Förgasaren har justerats för vanligt bränsle av fabriken. Med wirejusteringsskruven vid styret justeras glappet i wiren så, att gasspjället vid tillbakavridet gashandtag stöter mot stoppskruven.
Vi varna allvarligt för ändring av förgasarinställningen, särskilt för montering av ett mindre huvudmunstycke. Härigenom uppnås ingen bränslebesparing. I stället får man en skadlig överhettning av motorn och minskad effekt blir följden.

      

Bild 7: Förgasare, vänstra sidan

 

1. Rörförbindning. 2. Bränslesil. 3. Packning. 

4. Gaswire. 5. Chokewire. 6. Räfflad mutter. 

7. Filtrets fästskruvar. 8. Luftfilter. 9. Flottörhus.

 

 Svänghjulsmagneten -  Tändstift -  Koppling
   Bild 8: Svänghjulsmagnet (kåpan borttagen).
 
 
  Svänghjulsmagneten

 1. Kontaktavstånd 0,35-0,45 mm 

 2. Brytare 

 3. Isolerplatta 

 4. Tändspole 

 5. Fiberklots 

 6. Kondensator 

 7. Fästskruv för bottenplatta 

 8. Fästskruv för bottenplatta 

 9. Excenter 

10. Kontakthållare 

11. Fästskruv 

12. Smörjfilt 

13. Ljusspole

 

Den på vevaxeln monterade svänghjulsmagneten (bild 8), med en effekt av 17 watt, alstrar utom tändströmmen även strömmen till strålkastaren, baklyktan och signalhornet. Grundplattan har fästs med skruvar genom långhål i motorhuset (bild 8). Efter längre tids körning, d.v.s. cirka varje 2.000 km, bör tändningstidpunkten kontrolleras och eventuellt justeras, varvid kontaktavståndet vid fullt öppna brytarspetsar skall vara 0,35-0,45 mm. För denna justering finns det på husets ursvarvning på cirka 26 mm avstånd från varandra, två märkskåror. På svänghjulet finner Ni ett körnmärke och på cirka 26 mm avstånd från detta två körnmärken. Vrides svänghjulet så att båda körnmärkena stå exakt mittemot var sin märkskåra i husets ursvarvning, då är kolven i sitt övre vändläge. För förtändningens inställning vrids svänghjulet så mycket åt höger, att svänghjulets körnmärke (ett körnslag) överensstämmer precis med den högra märkskåran i husets ursvarvning. I detta läge måste brytarspetsarna just börja öppna. Är detta inte fallet, måste kontakthållarens fästskruv lossas och excentern vridas så mycket åt höger eller vänster att kontakterna vid sammanträffandet av svänghjulets och husets märken just börja öppna. Observera att smörjfiltret måste vara försett med litet specialfett

 

Tändstift

Tändstiftet bär ha ett värmevärde av 175 vid normalkörning och 225 vid hårdkörning. Elektrodavståndet bör vara 0,4 mm. 

För att undvika tändstiftssvårigheter bör tändstiftet urskruvas och rengöras med en stålborste efter cirka 1.000 km körning.

För uteslutande stads- och kortdistanskörning kan ett tändstift med vämevärde 145 användas, eftersom detta är mindre mottagligt för sot. Det är alltid rådligt att ha ett bra reservstift med sig.

 

Koppling

Kopplingen på "Kreidler Stilett" är en torr, flerskivig lamellkoppling med central tryckfjäder. Tack vare sitt robusta utförande begränsas kopplingens slitage till et minimum (Kopplingsjustering.

 

KREIDLER FAHRZEUGBAU KORNWESTHEIM BEI STUTTGART
Abt. der Kreidler's Metall- und Drahtwerke G. m. b. H.
Generalagent SVECIA BIL& MOTOR A/B, Sveavägen 129, Stockholm.
 
  BESKRIVNING ÖVER "KREIDLER STILETT".
  Ram.  Bränsletank. Bränslekran. Kraftöverföring. Elektrisk utrustning. Bromsar. Hjulbyte.
 

Ram

Enrörsramen, som är av kombinerad dam- och herrmodell, är tillverkad av ett draget, sömlöst precisionsstålrör. Bakgaffeln, som är fastskruvad vid huvudramen har framåtriktade grepp för bakhjulet. En kraftig fjäder håller mittstödet i sitt utgångsläge.

Gaffelns swingarmar stagas var för sig i gaffeländarna genom en tryckfjäder. Genom bromsförankringens sinnrika fästning bibehålles även vid framhjuls bromsning en god fjädring.

 

                                               Bild 9: Swinggaffeln. 1. Swinggaffel 2. Smörrjnippel >>>

 

 

 

 

Som standard levereras stöldlås varmed bakhjulet låses (bild 10). 

Bild 10: Stöldlås 

1. Stöldlås med nyckel 

2. Låshållare

 

Den breda och mjukt fjädrande mopedsadeln kan fällas upp för bränslepåfyllningen (bild 12).

 

< Bild 12: 

Ram och sadel (Sadel uppfälld för tankning)

 

         

 

1. Urluftningsskruv 2. Urluftningshål 3. Wingmutter. 

4. Sadeln uppfälld   5. Bränslelock

 

Det förkromade styret (bild 1) har på sin vänstra halva ett växlings- och ett kopplingshandtag samt ljusomkopplare med signalknap. På högra styrhalvan finns frambromshandtaget och det vridbara gashandtaget samt choke.

 

Bild 13: Bromsanordning  1. Bromstång 2. Bromsspärr

 

Hjulen har nav med överdimensionerade kullager och expanderande bromsar med 100 mm diameter. Bakbromsen manövreras genom bakåttrampning av pedalerna. Den på trampaxeln sittande spärren överför fotkraften via bromsstången till bakhjulets expanderande broms (bild 13).

 
 Bränsletank. Bränslekran. Kraftöverföring

Bild 14: Bränsletank

 

Bränsletank

Den eleganta bränsletanken, som kan placeras ovanför motorn rymmer c : a 4 liter olje-bensinblandning. Man måste observera att urluftningshålet i tanklocket inte är täppt, då bränsletillförseln i annat fall hindras.

 

Bränslekran Vid öppen bränslekran kan 7,3 liter bränsle förbrukas. Det resterande bränslet rinner till förgasaren endast då man ställer bränslekranen i reservläge. Bränslesilen måste regelbundet rengöras. (Cirka varje 1.000 km).

 

Kraftöverföring

En kraftigt dimensionerad kedja 1/2"x3/16 överför kraften till bakhjulet. Eventuella ryckningar från motorn eller bakhjulet dämpas av ett elastiskt kopplingsstycke på drivaxeln.

 
 
 
 Elektrisk utrustning. 
 
Bild 16: Baklykta (demonterad)> 
 

 

Baklyktan (bild 16) 6V/17W är kombinerad med ett kattöga. Tändes stråkastaren tändes även baklyktan. 

Lampan är på 4,2 watt. 

Samtliga elektriska utrustningsdetaljer får sin ström från svänghjulsmagnetens ljusspole. Strålkastare, baklykta och signalhorn får ström endast då motorn är i gång. Vid stillastående matar alstras ingen ström.

 

Bild 15:

Strålkastare.

 

Elektrisk utrustning. 

"Kreidler Stilett" har en strålkastare (bild 15) med 100 mm reflektordiameter. I strålkastaren sitter en 17 watts Biluxlampa. 

Kortslutningsknappen för att stanna motorn finner Ni på strålkastarens högra undersida. På vänstra styrhalvan sitter ljus- och bländningsomkopplaren.

 

 

Bromsar

För körsäkerheten är bromsarnas funktionssäkerhet av största vikt. Framhjulsbromsen kan efterjusteras med justeringsskruven på bromstallriken. Bakbromsen efterjusteras genom att sticka bromsstången i ett bakomliggande hål i bromshävarmen (observera därvid att hävarmen på trampaxeln i bromsat tillstånd skall stå lodrätt).

Vid bromsarnas efterjustering skall man se till att hjulen går fritt, då man inte bromsar. Förslitna eller oljiga bromsband böra omedelbart utbytas. En god förare reglerar inte hastigheten på sitt fordon med bromsarna utan med gashandtaget. Den bästa bromsverkan får Ni genom att bromsa långsamt och jämnt med båda bromsarna.

 

Demontering av framhjulet.

För att demontera hjulen ställer Ni först cyklen på stödet. Vid framhjulets nav tar Ni först bart bromswiren ur hävarmen. Tag bort justeringsskruven och drag wiren ur ögat på bromstallriken. Sedan lossar Ni båda axelmuttrarna. Vid framhjul med hastighetsmätare lossar Ni först hastighetsmätarens drivaxel ur sitt hus. 

Därefter drar Ni framhjulet nedåt ur swingarmarna (bild 17).                                                                     Bild 17: Demontering av framhjulet

 

Montering av framhjulet

Framhjulets montering sker i omvänd ordningsföljd. Därvid torde tillses att motståndsarmen, som sitter på locket, fästes på förankringen utan att klämmas. Se också till att framhjulet sitter rakt mittemellan de båda gaffelbenen. Axelmuttrarna dras kraftigt åt och kontrolleras regelbundet.

 

Demontering av bakhjulet

För att demontera bakhjulet drar Ni, efter borttagandet av bromsstångens saxsprint, bromsstången ur bromshävarmens hål. Sedan lossar Ni de båda axelmuttrarna, trycker kedjespännarna utåt och skjuter hjulet framåt, så att det faller ned ur gaffelgreppen (bild 18). Vid kedjans borttagning behöver man inte lossa kedjelåset. Låt inte kedjan falla ned på marken - att rengöra en smutsig kedja är ganska arbetsamt.

Bild 18: Demontering av bakhjulet 

1. Förankring 2. Motståndsarm 3. Bromswire 

4. Justeringsskruv 5. Hastighetsmätarspiral 

6. Bromshävarm

Montering av bakhjulet

Vid bakhjulets montering lägger Ni först kedjan på kedjekransen, för in bakaxeln i gaffelgreppen och skjuter samtidigt bromslockets bromssko in i den U-formade falsen vid bakre ramröret. Om bromsskon inte sitter rätt monterad i den U-formade bromsfalsen, dras bromslocket vid bromsning ned och skadas. Sedan hänges kedjespännarna i de därför avsedda spåren vid bakramen och man kontrollerar att kedjan cirka 1 cm slakhet på mitten. Är slakheten för stor dras de båda kedjespännarna åt. 

Övertyga Er då om att kedja och bakhjul spårar exakt innan Ni drar åt axelmuttrarna. 

Slutligen dras axel muttrarna åt ordentligt och bromsstången sättes i det passande hålet på bromshävarmen. Därvid får man inte glömma att efteråt sätta på saxsprinten.

1. Förankring 2. Motståndsarm 3. Bromswire 

4. Justeringsskruv 5. Hastighetsspiral 6. Bromshävarm 

        
Fortsättning: Skötsel av "Kreidler Stilett".