Crescent  instruktionsbok - mopeder        1961
 
 
 xx xx xx xx xx
 
 
 
 
 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning ^ back

1:a körningen  bild 2 - Start av motor med kickstart.  Igångsättning - Nedväxling - Stopp - Inkörning - Vinterförhållanden

Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare bild 3, 4, 5, 6 och 7II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

TEKNISK DATA

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning - Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  Förteckning över lampor.   

 

 
 
  FÖRSTA KÖRNINGEN  Kontrollera före denna att ringarna äro pumpade, att skruvar och muttrar sitter fast. 
 

1. Ställ växelhandtaget i 0-läge. 

2. Öppna bränslekranen. 

3. Är motorn kall, flöda, dvs. håll flödaren på 

    förgasaren nedtryckt i c:a 5 sek. 

4. Vrid gashandtaget något inåt. Frikoppla och ställ 

    pedalerna så att högra pedalen kommer uppåt. 

    Släpp kopplingshandtaget. 

5. Tryck in "pysens" handtag.  

6. Sätt högra foten på högra pedalen och trampa 

    nedåt. Släpp "pysen". 

7. Låt motorn gå en kort stund på tomgång. Skulle 

    motorn stanna, flöda ånyo och starta igen.

       bild 2
 

Start av motor med kickstart 

1. Ställ in växelhandtaget i 0-läge. 

2. Öppna bränslekran. 

3. Är motorn kall, flöda, dvs. håll flödaren på förgasaren 

    nedtryckt c:a 5 sek. 

4. Vrid gashandtaget något inåt (något gas pådragen). 

5. Tryck in "pysens" handtag. 

6. Sätt foten på kickpedalen och trampa nedåt. 

    Släpp "pysen"

7. Låt motorn gå en kort stund på tomgång. Skulle motorn 

    stanna, flöda ånyo. 0ch starta igen.

 

Igångsättning

Sätt Er på mopeden. Tryck in kopplingshandtaget och vrid det framåt, nedåt. 1:an växel lägges in. (Går inte växel att lägga in, "rucka" mopeden framåt och bakåt.) Släpp handtaget sakta och öka samtidigt gasen. Släpp handtaget helt och ge gas. Efter en kort sträcka, vrid gashandtaget utåt, tryck in kopplingshandtaget och vrid det bakåt uppåt, så att 2:ans växel lägges in. Släpp handtaget och öka samtidigt gasen. 

När mopeden kommit upp i c:a 20-25 km hastighet, lägg i 3:ans växel (gäller 3-växlade modeller). 

- Om motorn är kall, ge ej för mycket gas de första hundra metrarna. I förgasaren är en 

   automatisk startanordning inbyggd. Denna verkar emellertid endast efter flödning, och om för 

   mycket gas ej ges. 

 

 

Nedväxling -

Om mopeden på grund av stigning, trafikhinder e.dyl ej kan framföras på 2:ans växel (på 3:ans växel vid 3-växlad) måsta nedväxling ske. Vrid gashandtaget utåt.  Frikoppla och vrid handtaget framåt, nedåt, varvid 1:ans växel lägges in.  Släpp handtaget och öka gasen.  Vid 3-växlad moped, växla på motsvarande sätt till 2:ans och 1:ans växlar. 

- En god förare växlar hellre än han låter motorn segdraga. "Plåga" inte motorn genom segdragning på höga växlar. 

Stopp

Vrid gashandtaget helt utåt. När farten sjunkit, frikoppla och stanna genom bromsning samt vrid växelhandtaget till 0-läget. 

- Tryck in "pysen" och håll den intryckt tills motorn stannat. Stäng av bensinkranen.

 

Inkörning

Er nya mopeds livslängd beror förutom på tillsyn och vård till stor del på hur Ni kör in den. Under de första 25 milen bör Ni köra varsamt och ej låta motorn segdra på högsta växel. Motorn skall arbeta lätt dvs. håll ej för låga varv på den. Så snart motor låter ansträngd på hög växel, växla ner och ge gas. 

 

Vinterförhållanden

1. Då motorn arbetar med oljeblandat bränsle har Ni inga problem med att övergå till tunnare olja. Även under vintertid 

    användes olja SAE 40-50. 

2. Wires: Håll dessa väl insmorda, så att inte vatten kommer in i ytterhöljet. Det kan där frysa till is och Ni får besvärligt 

    med manövreringen. 

3. Start vid kall väderlek: Flöda. Håll "pysen" intryckt och trampa ned pedalerna några gånger. Släpp "pysen" och Starta.

 

Svänghjulsmagneten ( bild 16, 17 ) är monterad på motorns vänstra sida. Den alstrar såväl den högspända tändströmmen som den till 6 volt spänning uppgående växelströmmen för belysning och signalhorn. Anläggningen består av den s.k. ankarplattan, som fästes vid vevhuset och de på plattan monterande detaljerna. Utanför ankarplattan roterar ett svänghjul som har 4 st magneter.

 

 

Förgasaren ( bild 4, 5a, och 6 ) är av fabrikatet Bing. Bränslet från bränsletanken rinner genom en sil in i flottörhuset. Mängden av bränsle regleras genom flottören. Bränslet rinner därefter genom huvudmunstycket och-genom den luftström som kolven i cylindern sätter i rörelse-blandas med luft i blandningskammaren. - 

Mängden av bränsleluftblandningen som tillförs motor regleras av trotteln och till en del av nålen. Ju mer gashandtaget vrides inåt ju mer öppnar sig trotteln och ju mer höjer sig den koniska nålen och frilägger vägen för bränslet. - 

Med gaswirens ställskruv på locket justeras motorns tomgångsvarv. 

Vrides skruven åt vänster höjes trotteln och tomgångsvarvet ökas. 

Vrides den åt höger minskas varvet. 

 

Varning !

Byt ej till för litet munstycke och montera Ej in: Ställbart d:o, motorn kan mycket lätt "skära" om den får för lite bränsle.

 
 TILLSYN OCH VÅRD ( se schema )

1.BRÄNSLELEDNINGAR OCH FÖRGASARE. 

1. Bränslekran är försedd med ett filter. När smuts e. dyl börjar synas i den genomskinliga behållaren, skruva av behållaren och rengör den. Se till att packningarna är hela. Drag ej behållaren för hårt. 

2. Luftfiltret i förgasaren måste man tid eller annan beroende på dammhaltigheten i luften, rengöras. Tag som vana att utföra detta var 200 mil. På sommaren kan det vara nödvändigt att rengöra det oftare. Demontera fjäderbygeln som håller ljuddämparen vid förgasaren. Vik upp bygeln, tag bort ljuddämparen och ta ut filtret.

  bild 3
 

3. Munstycket. Tid efter annan, lämpligen i samband med rengörningen av luftfiltret, bör munstycket rengöras. 

   Skruva ur detta (bild 5d) och blås det rent med tryckluft. Det kan även rengöras med ett penselhår eller en mycket klen

   mjuk koppartråd. Drag inte fast munstycket för hårt emedan Ni då kan skada det. Använd under inga omständigheter ställbart munstycke.

 

4. Förgasaren (bild 6) bör rengöras var 200 mil. Lossa förgasarhuslocket (m) och drag ur trotteln. Lossa skruvarna på 

    förgasarens översida och tag bort flottörhuslocket. Tag bort flottör och flottörnål och gör rent i flottörhuset. 

    Lossa skruven (a)  och gör ren denna invändigt. Montera ihop detaljerna. 

 

5. Inställningen av förgasaren. En lugn, långsam tomgång bör inställas så att inte motorn stannar exempelvis i ett gatukors.

    Inställning av tomgång sker sedan motorn varmkörts. Härvid ställes justerskruven så att tomgången blir den önskade. 

    Efter inställningen av skruven drag åt muttern. Huvudmunstycket är av storleken 56 och används även under inkörningstiden.

 

Bild 4. 

f. luftfilterinsats, g. packning, h. luftfilterhus, s. spännbygel

 

Bild 7. 

1. Förgasarnål. 2. Munstycke. 

Efter c:a 50 mils körning kan man sänka nålen i förgasaren ett spår (bild7). Den ska alltså sättas i det andra spåret uppifrån räknat. Härigenom får motorn något mindre bränsle. Skulle motorn emellertid bli svårstartad eller anser Ni att den inte går bra efter det att nålen flyttats kan Ni flytta tillbaka den igen.

Bild 5. 

a. hastighetsmätardrivning

c. förgasarpackning

d. munstycke med 

   trottelhus

t. flödarknapp

 

Bild 6. 

a. bottenskruv  m. trottelhuslock med fjäder  n. förgasarnål

t. flödarknapp

 

 

II. TÄNDSTIFT 

Är motorn svårstartad är felet i allmänhet att söka i tändstiftet. Tändstiftet demonteras med hylsnyckeln i verktygssatsen. Kontrollera att stiftet är rent inuti samt att elektrodavståndet är 0,4mm. Före montering av nytt tändstift kontrollera elektrodavståndet. Många gånger har nya tändstift 0,7mm elektrodavstånd. Detta måste i så fall ändras till 0,4mm genom att sidoelektroden böjes. Byt till nytt tändstift var 500 mil. 

 

III. GLÖDLAMPOR.

Efter en tids användning kan det inträffa att glödtråden bränns av. Vid utbyte av lampa, ge akt på att huvudlampan monteras rätt, dvs. det långa stiftet på lampan sockel skall vara vänt uppåt. Håll lampan vid monteringen med en ren linnelapp el.dyl. Olja eller hand- svett på lampglaset avdunstar så småningom och bildar beläggning på reflektorn. 

 

IV. BROMSAR, Justering. 

 

V. KABLAR, REGLAGE, BYTE, JUSTERING.

Först avlägsnas strålkastaren genom att skruven under strålkastarsargen skruvas loss, vidare borttages de två genomborrade skruvarna på styrets överdel varefter överdelen lyftes så mycket att wiren för hastighetsmätaren kan skruvas loss. Överdelen kan nu avlägsnas. Efter erforderlig justering av reglage och wires hopmonteras styret så att först fastskruvas hastighetsmätarens wire, sedan lägges överdelen på samt fästes med de två genomborrade skruvarna. Sist placeras strålkastaren på sin plats och skruvas fast. ( De genomborrade skruvarna tjänstgör även som fäste för vindskyddet. Skyddets rundjärnsfästen skjutes genom skruvhålen samt låses med en mutter på undersidan.)

 

NEXT