Crescent  instruktionsbok - mopeder        1961
 
 
 xx xx xx xx xx
 
 
 
 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning ^ back

1:a körningen  bild 2 - Start av motor med kickstart.  Igångsättning - Nedväxling - Stopp - Inkörning - Vinterförhållanden

Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare bild 3, 4, 5, 6 och 7. II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

TEKNISK DATA

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning - Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  Förteckning över lampor.   

 
 
 Bild 8. Kopplingsjustering

KOPPLING, JUSTERING.

1. 

I kopplingshävarmen på motorns vänstra övre sida sitter kopplingswiren fastsatt. Haka av wiren från hävarmen. Kopplingshävarmen skall nu kunna röra sig c:a 10mm (wiren är frånkopplad). Blir rörelsen större eller mindre korrigera detta enl. p.4. 

2. 

Haka wiren på hävarmen. Kopplingswirens justerskruv inställes så, att vid kopplingshandtaget ett spel på c:a 1-3 mm förefinnes. 

3. 

Om lamellerna slits blir spelet mindre. Genom att vrida justerskruven åt höger ökas ånyo spelet vid handtaget. 

4. 

När justerskruven är inskruvad så långt det går, måste justeringen utföras med en annan skruv, nämligen den som sitter under "S"-skylten på kopplingskåpan ( bild.8 ) 

Lossa kontramuttern och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större spel önskas och åt höger om mindre spel önskas. Kontrollera att hävarmen kan röra sig enl. p. 1. Drag fast  kontramuttern ordentligt. 

VÄXELLÅDAN 

Kontrollera minst en gång i månaden eller var 200 mil att oljemängden är den rätta (bild 9). Sedan skruven (3) demonterats, skall, om nivån är riktig, olja börja rinna ut genom hålet. Mopeden skall härvid stå på båda hjulen och hållas lodrätt. Har nivån sjunkigt, fyll olja genom oljepåfyllnadshålet vid pedalsvevlagret till oljan börjar rinna ut genom nivåskruven. 

Oljan skall vara växellådsolja SAE 80. 

En gång varje år eller var 400mil skall växellådsoljan bytas. Kör motorn varm och avlägsna därefter skruvarna (1) och (3). Låt oljan rinna ut. Lyft mopeden i framhjulet så att all olja med säkerhet rinner ut. 

Drag fast skruv (1) och fyll olja enligt ovan. Växellådan rymmer 0,2 l. Montera skruven (3).

 

Bild 9. 1. Oljetappningsskruv 2. Ljus- o.kortslutningskablar 3. Oljenivåskruv >

 

Meddelande från Serviceavdelningen. 

På grund av en ändring på transmissionskåpan kan på denna moped kontrollen av oljenivån ej göras enligt beskrivningen på sidan 14 i instruktionsboken. I stället måste den ovala, "S" märkta luckan på transmissionskåpan demonteras. Därefter kontrolleras med en mejsel eller dylikt att olja finns till en höjd av c:a 7-8 mm i kåpan. Vid oljebyte demonteras den "S"-märkta luckan och den i motorn befintliga oljan tömmes ur. Då motorn sålunda tömts på olja, påfylles ny sådan (0.2 1. SAE 80). Luckan fastskruvas åter.  

                                      Serviceavdelningen

VÄXLAR, INSTÄLLNINGAR (2- VÄXLAD)

Växelarmen på motorns översida påverkas av växelhandtaget genom en wire. 

I växellådan är en fjäder inbyggd, vilken stävar att hålla 2:ans växel i läge. Skulle växelwiren skadas kan man ändå köra, emedan ovannämnda fjäder håller 2:ans växel i läge. För att spärren på kopplingshandtaget skall kunna falla in i motsvarande spår på växelhandtaget och härmed växellägena skall stämma, måste wiren vara rätt justerad. Härvid används justerskruven på växellådans högra sida. Om wiren varit demonterad skruvas justerskruven in så långt som möjligt. Har Ni då lagt in 2:ans växel kan Ni då lätt montera wirens fria ände i växelhandtaget. Därefter ut-skuvas justerskruven så långt att spelet i wiren blir mycket litet. Nu vrider Ni växelhandtaget till 0-läget efter det Ni frikopplat. Ni vrider på växelhandtaget så att Ni känner att Ni har 0-läge mellan de båda växlarna. Justerskruven ställer Ni så att 0-märket nu överstämmer med visaren.

 

3 - VÄXLAD.

Ställ upp mopeden på stödet. Tag av förgasarens vänstra skyddskåpa (2 skruvar). Tryck ned flödarknappen med ett finger och lyft bort kåpan. Tag av inspektionsluckan "SACHS" (2 skruvar). Frikoppla och vrid växelhandtaget så att 3:e växel läggs in (bild15). Med en skruvmejsel kontrolldrages slitsmutter (bild 10).

Fetta in slitsmuttern med ett värmebeständigt fett (ex. Bosch FT IV4). Montera inspektionsluckan "SACHS".

< bild 10

 
bild11, a kommer mitt för b

I. Kontroll och justering. 

Frikoppla och vrid växelhandtaget så att 2:ans växel läggs in. Drag härvid samtidigt bakhjulet runt så att inte kugghjulen i växellådan står "kugg mot kugg" och hindrar växlingen. 

Är växelwiren rätt justerad skall ritsen a i växelarmen stå mitt för spåret i stoppskruven b (bild 13). Står ritsen a bakom (eller framför) spåret b (bild 12) måste wirens längd justeras. 

Lossa kontramuttern c (bild 11) och vrid justerskruven d åt höger. Växelarmen vrides härvid framåt av fjädern inne i kåpan. Vrid justerskruven d tills ritsen a i hävarmen kommer mitt för spåret b (bild12). Om ritsen i hävarmen står framför spåret skall justerskruven vridas åt vänster.

 
bild 12
bild 13
bild 14

Slutkontroll 

Drag runt bakhjulet. Frikoppla och vrid växelhandtaget mot läget för 1:a växel. Ge akt på hur långt ritsen på växelarmen står från ritsen i stoppskruven när 2:ans växel just går ur. 

Vrid växelhandtaget mot läget för 3:e växeln. Ge även här akt på avståndet mellan ritsarna just då 2:ans växel går ur. Det exakt rätta läget för 2:a växeln är mitt emellan "utslagen". Finjustera om så behövs.

Drag fast kontramuttern C. 

Skulle ritsen a inte kunna komma mittför spåret b- justerskruven helt inskruvad åt höger eller helt utskruvad åt vänster har växelwiren skadats eller växelbulten någon gång lossats. I sistnämnda fallet fortsätt enligt II nedan. Kontrollera att wiren inte trängt igenom hylsan e (bild11) eller att nippeln c (bild12) skruvats ut. Har bulten d (bild12) någon gång lossats måste justering utföras enligt följande : 

Slutkontroll II.

II. Drag runt bakhjulet och lägg in 3:e växel (bild14-15). Lossa bult d (bild 12) och tag upp upp den. Lyft upp växelarmen och vik den åt sidan. Under växelarmen är en mjuk bricka placerad. (Denna tjänstgör som medbringare på så sätt att 4 stift i växelarmen trycker på brickan. Växelhylsan, som sitter under växelarmen har också 4 stift. Dessa trycker på brickan underifrån. Brickan förmedlar alltså hävarmens rörelser till växelhylsan, som i sin tur påverkar växelmekanismen inne i växellådan.) Tag upp brickan och placera den ånyo så att de 4 stiften inte kommer i samma "gropar" igen. Lägg växelarmen på brickan. Skjut ner bulten d (bild 12) 

Drag runt bakhjulet och kontrollera att 3:e växel verkligen är inlagd. Drag fast bulten ganska hårt. Ge akt på att växelarmen inte följer med i bultens vridning utan hela tiden intager läge enligt bild 13. Fortsätt därefter finjustering enl I.

Urtaget i växelarmen är till för att begränsa växellägena för 1:a och 3:e växel. Växelarmen i främre läget = 3:e växel. 

Växelarmen i bakre läget = 1:a växel. 

 TÄNDNINGEN

 

< Bild 16. 

1. Inställningsmärke. 

2. Tändningsmärke. 

3. Övre dödpungtsmärke.

 

Var 400 mil infettas vinkeln innanför brytararmens 

fiberklots med Bosch fett FT 1 V 4.

 

Bild 17. 1. Fästskruv. 2. Kontaktplatta. 3. Justergrepp.

I svänghjulet finns urtag, fönster, genom vilka man kan iaktta brytarmekaninsmen. 

Vrid svänghjulet i rotationsrikningen tills dess att brytarkontakterna just börjat öppna. Brytaravstånd och tidpunkt är riktiga om i detta läget märket "M" på svänghjulet står mitt för strecket på vevhuset. 

(Hela magnetkåpan måste avlägsnas för denna kontroll.) 

Avviker märkena i öppningsögonblicket med mer än 3 mm från varandra måste brytaravståndet ställas om. Står märket "M" i rotationsrikningen framför strecket skall brytavståndet minskas, i det andra fallet förstoras (se bild 16). 

Härvid lossas skruven (1) och med en skruvmejsel i (3) vrides plattan (2) så att kontakterna just börjat öppna när (M) och strecket på vevhuset stå mitt för varandra. 

Därefter fastdrages skruven (1) ånyo (se bild 17). Vid fullt öppna kontakter skall avståndet mellan dem vara 0,4mm. Förutom kontakterna nöts även tändstiftet. 

Avståndet mellan elektroderna skall vara 0,4mm. 

Är avståndet större riskerar man överslag mellan tänspole och gods.

NEXT