Instruktionsbok Monarped  M 36  med JlLO-motor  G 50
-Manöverorgan - Teknisk beskrivning. Körningsföreskrifter: Förberedelser före körning. Växelreglagets läge vid cykling. ^ back
-Start av motor genom kickning.
-Växling, Start av motorn genom trampning. Körningen.  Motorn stannas. Vid kall väderlek
-Skötselföreskrifter: Monarped typ M 36. Oljebyte. Kopplingskontroll. Var 75- 150- 300 mil.   
 OLD PAGE
 

SKÖTSELFÖRESKRIFTER

Håll alltid monarpeden ren från smuts och andra föroreningar. Då upptäcker Ni lättare eventuella skador på ett tidigt stadium. Är utrymmet mellan kylflänsarna fyllt med lera och jord kan detta förorsaka att motorn blir överhettad. 

Ju mer förståelse Ni har för Er Monarped och ju mer omtanke Ni ägnar den, desto mer glädje kommer den att skänka Er. Glöm inte bort, att den tid Ni lägger ned på att vårda Er Monarped får Ni tillbaka med synnerligen god ränta. Anslå gärna en kväll i veckan för översyn och rengöring. Iakttag i övrigt noga följande anvisningar: 

EFTER 20 MIL: 

1. Byt olja växellådan.

Innan den gamla oljan tappas av skall motorn vara varmkörd, enär oljan då är mera lättflytande. Vid avtappningen lyftes monarpedens bakända upp, sedan pluggen som sitter till höger och framtill på matarhuset skruvats bort. Se härvid till att inga föroreningar kommer in i motorn. Vid första oljebytet är det särskilt lämpligt att man, innan man fyller på ny olja, grundligt spolar växellådan med sköljolja eller möjligen fotogen. Ställ därefter monarpeden plant och fyll på den nya oljan, SAE 80. 

Fyll på så mycket olja (ca 2 dl) att den når upp till hålets kant och skruva åter i pluggen.

 

 [Choklad guide.]
MMMMM....    Marabou !  Välj den Du vill ha.
Fig. 8.
 Fig. 9. 1. Justerskruv. 2. Låsmutter. 3. Växelarm.

2. Kontrollera kopplingen.

    Spelet i kopplingshandtaget skall vara 1-3 mm ( se fig. 8 ). Justering

    göres med justerskruven vid kopplingshandtaget på följande sätt:

a. Låsmuttern lossas. 

b. Justerskruven skruvas ut några varv. 

c. Låsmuttern drages fast. Spelet i kopplingsarmen skall vara 2-5 mm.

 

Ev. justering sker genom att: 

a. Vänstra skyddet tages bort. 

b. Magnetkåpan skruvas bort. 

c. Låsmuttern på kopplingsarmen lossas (se fig. 9 ). 

d. Justerskruven inställes så att armen får sitt rätta spel. 

e. Låsmuttern drages fast samtidigt som justerskruven hålles med skruvmejsel.

3. Kontrollera växelarmens inställning.

    Då motorn är frikopplad skall växelarmen (se fig. 9 ) vara vinkelrätt

    mot motorns längdriktning. Ev. justering göres med justerskruven på

    växelreglaget.

4. Kontrollera förgasarinställningen (bör utföras av fackman) och byt munstycke från 50 till 47, om icke detta redan är gjort. 

5. Rengör luftfiltret genom att tvätta det i bensin, blåsa det torrt med tryckluft och anolja det. Låt överflödig olja rinna av innan

    filtret monteras. Ett rent och väl anoljat luftfilter ökar avsevärt motorns livslängd genom att damm och stoff från vägar och

    gator förhindras att intränga i motorn. 

6. Låt kontrollera tändinställningen (utföres av fackman) så att: 

a. Tändstiftets elektrodavstånd är 0,5 mm. 

b. Brytarkontakterna äro fria från brännsår och att brytavståndet är 0,3-0,4 mm. 

c. Abrissavståndet är 8- 10 mm. 

d. Förtändningen är 2,5 mm. 

7. Kontrollera motorns tomgångsvarv. Tomgången justeras med skruven vid förgasaren. Något spel i gashandtaget får ej förekomma. 

8. Kontrollera bromsarnas inställning. Det ligger i Edert eget intresse att bromsarna äro väl justerade. Framhjulsbromsen

   (handbromsen) justeras med skruven vid bromshandtaget. Bakhjulsbromsen justeras med vingmuttern vid bromsarmen.

   Lossa först låsmuttern och drag till den efter avslutad justering. Se noga till att bromsbackarna efter justering ej ligga an mot

   bromstrumman. Detta kontrollerar man genom att lyfta upp resp. hjul och vrida runt det. Både fram- och bakhjulsbromsen

   skall ha något spel i reglagen. 

9. Gå över alla utifrån åtkomliga skruvar och muttrar. Glöm inte muttrarna på cylindertoppen och klämmorna vid avgasrör och

    ljuddämpare.

 

 Var 75- 150- 300mil. 

EFTER 75 MIL: Byt olja växellådan.

VAR 75 MIL: Samma kontroll som efter 20 mil vad avser § 2, 3, 5, 7, 8 och 9. Dock tillkommer följande:

1. Kontrollera oljenivån i växellådan. 

2. Kontrollera att drivkedjan för bakhjulet är rätt spänd. Kedjan skall på mitten av sin fria längd höjdled ha en rörelse på 

    ca 20 mm. Skall kedjespänningen ändras lossas kupolmuttrarna på bakaxeln, varefter muttrarna för kedjesträckarna

   dragas åt resp. lossas tills rätt spänning erhålles. Efter slutförd justering måste man alltid kontrollera att hjulen spåra och att

   bakhjulsbromsen är rätt justerad.

VAR 150 MIL: 

1. Låt företaga sotning om så anses erforderligt. 

2. Smörj vid samtliga smörjställen. Smörj även kablarna till gas-, broms-, kopplings-, luft-, de-ventil och växelreglage. Dessa

    smörjas genom att man droppar olja i kabelspiralernas övre öppningar och sedan rör handtagen tills oljan tränger fram nedtill.

3. Rengör och smörj vid behov drivkedjan. Montera härvid av den och rengör den i bensin eller fotogen. Lägg den därefter i ett

    kärl med varm, grafithaltig olja och låt den ligga tills oljan trängt in mellan länkar och rullar.

VAR 300 MIL: 

1. Byt olja i växellådan. 

2. Rengör bensinsilen som sitter under slangnippeln på förgasaren. 

3. Kontrollera förgasarinställningen. Se "Efter 20 mil" § 4. 

4. Kontrollera tändinställningen. Se "Efter 20 mil" § 6.

 

 El- kopplingsschema
 
                                                  FELSÖKNING 
 

När det gäller reservdelar ... 

 

Monarks

Försäljningsorganisation täcker hela Sverige, tusentals Monark-försäljare i hela landet står till Eder disposition. Ni kan därför lätt och snabbt skaffa de reservdelar Ni behöver 

- vänd Eder bara till den auktoriserade MONARK- försäljaren på Eder ort

1. Motorn startar ej. 

    Kontrollera följande ordning: 

    att bensinkranen ar öppen, 

    att bensintanken ej är tom och att motorn tänder.

a. Tänder motorn undersökes

    att bensinfilterna vid bensinkran och förgasare ej äro igensatta, 

    att bensinröret släpper genom bränslet 

    och att förgasarmunstycket ej är igensatt. 

b. Tänder ej motorn kontrolleras

    att tändstiftet ej är överbryggat, 

    att  elektrodavståndet är riktigt (0,5 mm), 

    att tändstiftet i övrigt ej är skadat, 

    att tändkabeln ej är felaktig eller sitter lös, 

    att brytarkontakterna ej äro smutsiga eller brända, 

    att brytavståndet är riktigt (0,3- 0,4 mm), 

    att abrissavståndet är riktigt (8-10 mm), 

    att kondensatorn ej är defekt och att tändspolen ej är defekt. 

2. Motorn startar men stannar eller går oregelbundet.

     Kontrollera: att bensinen ej tryter, 

     att lufthålet i bensintankens lock ej blivit igensatt, 

     att bensintillförseln är god (se 1a), 

     att tändningen är god (se 1b) 

     och att motorpackningarna ej dra defekta. 

3. Motorn stannar eller går oregelbundet när den är varm. Kontrollera enl. 1 b. 

4. Motorn är svag. 

    Kontrollera: att kompressionen är god, 

    att tändinställningen är riktig, att luftfiltret ej är igensatt, 

    att ljuddämparen ej är igensotad och att avgasporten ej är igensatt.

 

  
 
TAB