Gratulerar till Din nya moped.
PAGE MOVED HERE 
Smörjnings- och skötselplan
             
Skötsel- resp smörjningsställe   Åtgärd Åtgärder efter 1:a 50milen Vid varje Vid varje Vid varje Vid behov
100 mil 300 mil 600 mil
Luftfilter Rengöres och inoljas    X      
Munstycke/Förgasare Rengöres        X X
Tändstift Rengöres och elektrodavstånd justeras.    X      
Växellåda Kontroll av oljenivå    X      
  Byte av olja        X  
Tändanläggning Kontrollera, eventuellt justera brytaravstånd och tändinställning.  X   X    
Koppling Kontrollera spel och justering vid behov    X      
Reglage och kablar Smörjes med tunn olja vid wireändan eller smörj- anordningar på kablarna då sådana finns   X     X
Kedja Kedjan smörjes med tjockflytande olja.  Kontrollera spänning och justering  X X     X
Bränslesil Bensinkran skruvas ur och silen rengöres           X
Nav och styrlager Demonteras, smörjes och justeras (av fackman)          
Cylinder och avgasanläggning Sotas (av fackman)     X    
Framgaffel moped typ 1228 Kontroll av oljemängd     X    
  Byte av olja        X  
             
------------------------
 
      Konservering av motorn 

Om mopeden inte användes under någon längre tid (t ex under vintern) finns risk för rostbildning. Följ därför nedanstående anvisningar. De ledande oljefirmorna har dessutom utfärdat egna anvisningar för rostskydd av motorer under långtidsförvaring. 

1. Blanda bensin med en rostskyddsolja i förhållande 25:1 och kör motorn en kort tid med denna blandning. Vi rekommenderar en olja med viskositet SAE 30 från någon av de ledande oljefirmorna (t ex Shell Ensis Oil 30). 

När motorn skall stannas efter den sista körningen förfares enligt följande: Dra upp motorn på fullgas samt tryck därefter ned kortslutningsknappen. Sedan motorn stannat stänges bensin kranen. 

Vevaxeln med vevstake och ramlager har nu erhållit ett tillfredsställande rostskydd. 

2. För att skydda cylinderlopp och kolv ställs kolven i övre dödläge och genom tändstiftshålet (tändstiftet har först skruvats ut) slås 3.. .5 cm3 rostskyddsolja. Drag sedan runt motorn 15. . .20 varv med startapparaten och skruva åter i tändstiftet. 

3. För skyddande av mopedens yttre delar rekommenderas inoljning med rostskyddsolja av något känt märke t ex CRC 5-56 eller dylikt 

 

Om bränsle lagras fordonets tank en längre tid föreligger risk för att oljan skiljer sig från bensinen. Blandningen måste då ovillkorligen återställas genom kraftig omrörning. 

Bäst är dock att byta bränslet. 

 

---------------

Motorstörningar

Nedan anges en del fel som eventuellt kan uppträda. 

A. Motorn startar inte

 

Ingen tändgnista

1. Tändstiftet är oljigt, vått, har bryggbildning eller är eljest skadat

2. Tändstiftet vått (utvändigt)

3. Tändkabeln lös eller skadad

4. Kortslutningskontakten klämmer, kabeln till denna från motorn skadad

5. Brytarkontakterna oljiga, våta eller nedsmutsade

6. Tändspole eller kondensator skadad

 

Ingen bränsletillförsel

1. Ingen bensin i tanken

2. Bensinkranen stängd

3. Silen i bränslekranen smutsig

4. Bränsleledningen klämd

5. Förgasarmunstyckena täppta

 

Ingen tändkraftig blandning

1. Förgasaren för starkt flödad

2. Vatten i förgasaren

3. "Tjuvluft" genom lös förgasare

 

Ingen kompression

1. Kolvringarna brustna

2. Kolv och cylinder starkt nötta

3. Topplock eller tändstift lösa 

 

B. Motoreffekten minskar

På grund av nedsmutsning 

1. Luftfiltret nedsmutsat

2. Utblåsnings- och överströmningskanalerna täppta av sot

3. Stora sotavlagringar i topplocket

4. Avgasrör och ljuddämpare igensatta

5. Ingen lufttillförsel (genom tanklocket) till bensintanken

6. Tändstiftet överhettat

 

På grund av för låg kompression (Se under "ingen kompression") 

 

C. Övriga motorstörningar

Motorn arbetar oregelbundet 

1. Tändkabeln lös eller skadad

2. Motorn blir för varm, i förgasaren bildas bränsleångblåsor som stör bränsletillförseln

3. Brytarkontakterna oljiga eller smutsiga

4. Brytararmen går kärvt på lagertappen

5. Tändstift eller tändstiftskontakt resp tändspole ej i ordning

 

Motorn fyrtaktar och kommer inte upp i varv

1. Förgasaren flödar på grund av smutsig eller skadat flottörnålssäte

2. Flottören otät

3. Avgasporten igensotad

4. Förgasarinställningen felaktig eller munstyckena lösa

5. Luftfiltret täppt

Motorn "spikar" vid fullgas

1. Förtändningen är för hög

2. För tjocka ~ i förbränningsrummet

3. Kylflänsarna smutsiga

4. Kolvbultsbussningen utnött

 

Motorn skjuter eller smäller i förgasaren

1. Motorn får för litet bränsle

2. Tändstiftet glöder, för lågt värmevärde

3. Tändstiftet är kortslutet, smutsigt eller har slaggpärlor

4. Motorn får "tjuvluft"

5. Vatten i förgasaren

 

Motorn blir för varm, kolven skär

1. Motorn felaktigt sotad (kolvtoppen blanksmärglad)

2. Motorn får för litet bränsle

3. Förgasaren felinställd eller felaktig olja användes

4. Kylflänsarna på cylinder och topplock nedsmutsade

5. Glödtändning

 

Motorn går ej på tomgång

1. Anslagsskruven för trotteln felställd

2. Bowdenreglaget för trotteln felinställt

3. Tändspolen defekt

 

Motorn drar för mycket bränsle

1. Tank, bensinledning eller förgasare otäta

2. Nål och nålmunstycke slitna

3. För stora munstycken 

 

------------------------------

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder 

1§ Med mopedförstås i denna förordning lätt motorcykel vars motor har en cylindervolym ej över- stigande 50 kubikcentimeter och vilken är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer timmen. 

För moped föreskrives, för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande: att samtliga mopeder av viss typ, som besiktigats och godkänts av Kungliga Väg& Vattenbyggnadsstyrelsen, skola vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst ändringar av motorn får icke ske för att därigenom öka motorns effekt eller mopedens hastighet. 

 

3§ att mopeden skall vara försedd med 

a. effektiv styrinrättning 

b. minst två av varandra oberoende, effektivt verkande bromsar och skall såvitt angår moped med tre hjul eller med tillkopplat sidofordon åtminstone en broms kunna på sluttande mark kvarhålla mopeden även om föraren lämnat denna. 

c. apparat, med vilken kan givas ljudsignal med jämn, dov ton. 

d. effektiv anordning för att hindra störande ljud från avloppsgaserna (ljuddämp). 

e. under mörker dels framtill lykta, som visar vitt eller gult sken av tillräcklig ljusstyrka för att mopeden skall kunna föras på betryggande sätt och som, därest den har bländande sken, kan snabbt avbländas på tillfredsställande sätt, dels och baktill lykta, som visar rött sken bakåt (baklykta), och reflexanordning som vid belysning återkastar rött sken bakåt, och så baklykta och reflexanordning kombineras. 

På moped skall på lämpligt lätt synliga platser föra 2 skyltar av metall upptagande i tydlig skrift den ena ägarens namn och adress samt den andra fordonets typbeteckning eller, om fordonet undergått särskild besiktning, den beteckning som därvid tilldelats fordonet. 

4§ Har godkänd moped undergått sådan ändring, att den ej längre överensstämmer med uppgifterna utfärdat instrument över den typbesiktning eller särskilda besiktning, som låg till grund för godkännandet må den sedan ej brukas förrän den undergått särskild besiktning och därvid god känts. 

7§ Den som bedriver yrkesmässig försäljning av mopeder är pliktig att vid överlåtelse av moped till annan förse det för fordonet gällande typintyget eller besiktningsinstrumentet med skriftlig försäkran att fordonet under den tid det innehafts av honom icke underkastats sådan ändring, att fordonet ej längre överensstämmer med uppgifterna i typintyget eller besiktningsinstrumentet. 

5§ Typintyg skall utfärdas i två exemplar, av vilka det ena kvarbliver hos utställaren och det andra tillhandahålles köparen av fordonet Intyget skall innehålla uppgift om fordonets typbeteckning och tillverkningsnummer, det sistnämnda innefattande ram- och motornummer, samt i övrigt fullständigt och riktigt återgivna typbesiktningsinstrumentets uppgifter om fordonets beskaffenhet. 

8§ Moped må icke föras av någon som ej fyllt 15 år. 

9§ Det åligger förare av moped att medhava och på tillsägelse av besiktningsman eller polisman förete bevis att fordonet är trafikförsäkrat. Beviset skall vara i sådant skick att det kan avläsas utan svårighet. 

11§ Föres moped av barn, som ej fyllt 15 år, skall den, som har vårdnaden om barnet, eller, om förseelsen begåtts av barnet i anställning hos arbetsgivare, den sistnämnde straffas med dags böter, såvida han underlåtit att göra vad på honom ankommit för att förekomma densamma. Med dagsböter straffas också den, som eljest tillåter barn, vilket ej fyllt femton år, att föra moped Ovannämnda är utdrag ur förordning, som träder i kraft den 1 juli 1961. (Svensk författnings samling 134-136). 

Med ikraftträdande av denna förordning skall kungörelsen den 23 maj 1952 (nr 280) med vissa bestämmelser om cyklar med hjälpmotorer upphöra att gälla. 

I nämnda kungörelse avsedd cykel med hjälpmotor, vilken tagits i bruk före den 1juli1961, må, om trafikförsäkring tecknats med verkan senast från och med sagda dag, nyttjas såsom moped utan att vara godkänd enligt § 4, så länge sådan försäkring utan avbrott vidmakthålles. Ifall som nu sagts skola stadgandet i 3 § andra stycket om skylt med uppgift om besiktnings förhållanderna samt stadgandet i 7 § icke äga tillämpning. Det åligger fordonets förare förete bevis att nyssnämnda försäkringsskyldighet fullgiorts, och gäller därom i övrigt vad i 9 och 11 § är stadgat. För ytterligare uppgifter hänvisa vi till Svensk Författningssamling nr 134- 136. 

 

För moped gäller alltså för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande: att samtliga mopeder av viss typ, som besiktigats och godkänts av Statens Trafiksäkerhets verk skall vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst ändringar av motorn får icke ske för att därigenom öka motorns effekt eller mopedens hastighet. 

 

MOTOR DATA 

 

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

---------------------

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter. 4a

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

--------------------

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

-------------------

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

------------------

Smörjnings- och skötselplan

 

Konservering av motorn 

 

Motorstörningar

 

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder